《CNT悦游》封面人物海报 Pic1-5

林肯航海家广告海报 Pic6-8

科沃斯广告海报 Pic9-12

23_img3538zui.jpg
 《CNT悦游》1月刊封面人物吴磊     
23_img4146zui.jpg
 《CNT悦游》2月刊封面人物林允     
23_img4160zui.jpg
 《CNT悦游》2月刊封面人物林允     
23_ab2.jpg
 《CNT悦游》3月刊封面Angelababy     
23_ab1.jpg
 《CNT悦游》3月刊封面Angelababy     
23_linkn2.jpg
 林肯2019航海家广告海报A     
23_linkn3.jpg
 林肯2019航海家广告海报B     
23_linkn1.jpg
 林肯2019航海家广告海报C     
23_kws2.jpg
 多角戏-科沃斯彭昱畅广告海报A     
23_kws4.jpg
 多角戏-科沃斯彭昱畅广告海报B     
23_kws1.jpg
 多角戏-科沃斯彭昱畅广告海报C     
23_kws3.jpg
 多角戏-科沃斯彭昱畅广告海报D